Stel je vraag
2

Chemie 2008B, evenwichtsconstante

asked 2015-08-17 08:21:14 -0500

Marie.Verhauwaert gravatar image

updated 2015-08-17 08:23:22 -0500

yannick gravatar image

Methanol reageert met azijnzuur tot vorming van methylacetaat, een ester.

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie

        CH3OH + CH3COOH       CH3COO-CH3 + H2O

Men voegt 1 mol zuiver azijnzuur toe aan 0,5 mol zuivere methanol en laat het systeem in evenwicht komen. Bij evenwicht bevindt er zich 0,4 mol ester in het reactiemengsel.

Bereken de evenwichtsconstante KC voor deze reactie.

(A) 6,66

(B) 3,12

(C) 2,66

(D) 0,32

OPL; mijn werkwijze, volgens de regel mag je zuivere vloeistoffen niet in de vgl van de evenwichtsconstante zetten. Ik berekende de evenwichtsconstante als volgt; CH3COO-CH3 / CH3OH x CH3COOH. Ik nam de zuivere vloeistof H2O dus niet op in mijn vergelijking. Dit bracht me op oplossing A, maar de juiste oplossing is blijkbaar C.

Kunnen jullie me aub helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik kom ook op antwoord A uit...

inge_wouters ( 2015-08-17 15:31:48 -0500 )edit

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2015-08-18 03:26:20 -0500

Sofie.Lamens gravatar image

updated 2015-08-18 03:27:44 -0500

Hallo!

Je hebt wel iets belangrijk over het hoofd gezien in de vraagstelling. Ze spreken bij azijnzuur en methanol over ZUIVERE stoffen. Ze zijn dus niet opgelost in water zoals je zou denken. H20 moet dus wel in de evenwichtsconstante gerekend worden. Ze spreken niet van een concentratie en enkel van mol, in dit geval mag je in de evenwichtsconstante dan zeggen dat het aantal mol ook de concentratie mol/l is. (NIET zeker of het zo goed verklaard is, misschien wachten op Rebus voor aanvulling?) als je dan de evenwichtsconstante berekent op deze manier dan kom ik uit op 2,66!

edit flag offensive delete link more
1

answered 2015-08-18 15:05:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Proficiat Sofie. Volledig en grondig lezen van een opgave en correct analyseren helpt bij het vinden van de juiste oplossing. Het is wel degelijk een reactie met zuivere stoffen en water is dus een reactieproduct, en verschijnt dus ook in de evenwichtsconstante Kc. Bij evenwicht bevat het evenwichtsmengsel naast 0,1 mol methanol en 0.6 mol azijnzuur, ook 0.4 mol natriumacetaat en 0.4 mol water. Berekende Kc-waarde is 2.66.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-08 02:57:50 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wanneer evenwicht zich instelt is de snelheid van de heenreactie = snelheid van de terugreactie. Hieruit kan de uitdrukking van de evenwichtsconstante afgeleid worden. Kc = ( (RP1).(RP2) / (R1).(R2) ). De zuivere vaste stoffen en zuivere vloeistoffen waarvan de concentraties nagenoeg ongewijzigd blijven worden niet weergegeven. Het hier gebruikte begrip 'zuiver' geeft weer dat de stof op zich wordt beschouwd. Het gaat in de opgave erom dat het azijnzuur-molecule en het methanol-molecule reageren tot vorming van het betreffende ester en dat hierbij water wordt afgesplitst. De mol-hoeveelheden van beide reagentia wijzigen sterk, zo ook de concentraties. Bij evenwicht bevat het evenwichtsmengsel naast o,4 mol gevormd ester, 0,6 mol azijnzuur en 0.1 mol methanol, ook 0.4 mol water. In de uitdrukking Kc ga je dus de concentraties van alle vier de stoffen gebruiken. Berekende Kc-waarde is 2.66.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-17 08:21:14 -0500

Aantal keer gelezen: 842 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '17