Stel je vraag
0

Fysica Horizontale worp

asked 2017-08-06 07:32:16 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

updated 2017-08-06 13:41:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

Ik snap deze oefening niet.. Wanneer er schuine/horizontale worpen aan te pas komen geraak ik er niet meer aan uit..

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-06 11:05:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In verticale richting vallen de beide auto's en zullen ze dus steeds op dezelfde hoogte zijn. Op de tijd waarin ze botsen heeft auto A tweemaal zoveel afstand afgelegd als auto B. De afstand die ze samen afgelegd hebben is 2 meter.

vA *t + vB *t = 2

vA = 2 vB

Daaruit komt 3vB *t = 2 en t = 2/(3vB)

vA * t + 2/3 =2 en vA *t = 4/3

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-06 07:32:16 -0500

Aantal keer gelezen: 194 keer

Laatst gewijzigd: Aug 06 '17