Stel je vraag
0

halveringstijd mengsel

asked 2017-08-06 12:22:32 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

"Een mengsel van twee radioactieve stoffen heeft een oorspronkelijke activiteit van 2000 kBq. Eén van de radionucliden heeft een halveringstijd van 8 uur, deze radioisotoop was verantwoordelijk voor 40% van de oorspronkelijke activiteit. Na 1 dag is de activiteit van het mengsel gedaald tot 400 kBq. Hoeveel bedraagt de halveringstijd van het andere radionuclide?"

Hoe moet je hier tewerk gaan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-06 13:41:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de oorspronkelijke activiteit van het eerste en het tweede radioisotoop. Bereken de activiteit na 24u van het eerste isotoop. Trek dat af van de totale activiteit na 24 uur van het mengsel.

Wat overblijft is de activiteit van het tweede isotoop.

Met deze gegevens kan je berekenen hoe vaak het tweede isotoop gehalveerd is, en dus de halveringstijd.

Probeer dit mooi schematisch op te lossen, dat helpt voor soortgelijke oefeningen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Heb het gevonden! dankuwel, het antwoord is 12 uur

Laura.Lenaerts ( 2017-08-15 01:42:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-06 12:22:32 -0500

Aantal keer gelezen: 157 keer

Laatst gewijzigd: Aug 06 '17