Stel je vraag
0

Chemie 2010-juli vraag

asked 2017-08-07 11:30:56 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-09-03 13:54:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik dacht dat de PH van de oplossing 2 was omdat ze zeggen dat de waterstofionenconcentratie gelijk is aan 10^-2, maar het antwoord zou 4 zijn. Hoe los je dit dan op? Alvast bedanktC:\fakepath\IMG_0904.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-07 16:21:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het is dus situatie <f> en we moeten de formule van verdunnen toepassen.

C1 x V1 = C2 x V2

10^-2 mol/l x 10 x 10^-3 liter = C2 x 1 liter

--> C2 = 10^-4 mol/l en dat is de [H+]

pH = - log [H+] = -log 10^-4 = 4

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Inderdaad danku

Houda.Kassou ( 2017-08-07 16:28:09 -0500 )edit
1

answered 2017-08-07 12:39:08 -0500

Adara gravatar image

Je voegt 1 liter water toe hoe kan het dan ph 2 hebben? Snap je wat ik bedoel je verdunt het Ph=-log (H+) (H+)= 10^-4mol/1,01l dus eigenlijk gwn 10^-4 wat ph=4 geeft

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Danku wel samira voor de korte uitwerking!

Houda.Kassou ( 2017-08-07 15:28:23 -0500 )edit
0

answered 2017-08-08 07:29:34 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-08-08 07:31:16 -0500

We gaan er van uit dat het een sterk zuur betreft. Je kan de opgave dan lezen als 'Aan 10 ml van een sterk zuur HA, (dat in water volledig is gedissocieerd) met een waterstofionenconcentratie van 10^-2 mol/liter (en dus pH = 2) wordt 1 liter water toegevoegd (waarbij dus 100 maal wordt verdund en de concentratie 100 maal verlaagd tot 10^-4). Hoeveel bedraagt de pH van de oplossing dan? Dus 4. Je hoeft dus eigenlijk niets te berekenen maar de vraag goed lezen, analyseren en beredeneren. Zoals reeds aangehaald kan grondig vraaglezen het uitwerkproces vergemakkelijken, versnellen, ...

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-07 12:38:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-07 12:52:54 -0500

Hoe los je dit op ?

1) Lees de vraag goed

2) Ga na zoals we in de begeleiding hebben gezien over welke situatie het hier gaat?

a) sterk zuur / sterke base

b) zwak zuur / zwakke base

c) Bufferoplossing

d) worden er stoffen met dezelfde eigenschappen samengevoegd?

e) worden er stoffen met verschillende eigenschappen samengevoegd (een zuur met een base)?

f) of is er sprake van het verdunnen of aanlengen van de oplossing

Voor elk van deze situaties hebben we een oplossingsmethodiek gezien.

Geef maar even aan wat je als oplossing hebt gevonden. Post je uitgewerkt antwoord maar op de site.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Samira heeft ze al gevonden maar toch bedankt!

Houda.Kassou ( 2017-08-07 15:28:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-07 11:30:56 -0500

Aantal keer gelezen: 386 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17