Stel je vraag
0

Chemie 2002-juli vraag

asked 2017-08-07 15:31:08 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-09-03 14:09:50 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij het uitvoeren van een neutralisatie reactie daalt de pH van een oplossing met 2 éénheden. Wat is er dan gebeurd met de waterstofionenconcentratie, [H3O+]?

Ik heb deze oefening opgelost door een willekeurig cijfer in te vullen in de vgl van de PH En dan elke mogelijkheid er op toe te passen

C:\fakepath\IMG_0999.JPG(/upfiles/15021378209256071.jpg)

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-07 16:15:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je zou kunnen aannemen dat de pH bv daalt van 4 naar 2.

pH 4 --> - log [H+] = 4 of [H+] = 10 tot de min 4de

pH 2 --> - log [H+] = 2 of [H+] = 10 tot de min 2de

of de concentratie aan [H+] = 100 maal groter geworden en dat is oplossing C

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-08 12:39:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ga na wat er gebeurt bij neutralisatie en in welke omstandigheid de pH en de [H3O+] wijzigt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-07 15:31:08 -0500

Aantal keer gelezen: 309 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17