Stel je vraag
1

Chemie 2-32

asked 2017-08-08 02:44:07 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

In vraag 2-32 van chemie spreekt men van de grootte van een bepaald atoom. Bedoeld men hiermee dat het atoom met de grootste atoomstraal (dus laagste ENW) het grootste is?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-08 10:16:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De vraagstelling 2-32 begint met "Van de elementen ....." Informatie mbt elementen vindt je in het PSE - Periodiek systeem van de elementen. het is belangrijk om te weten hoe het PSE is opgebouwd en wat je erin kan vinden. Kennis hiervan geeft de elementen nodig om de vier statements van 2-32 te begrijpen en om vervolgens een keuze te kunnen maken. Ook voor andere opgaven is het belangrijk de opgave eerst te kaderen, de gerelateerde materie te duiden alvorens uit te werken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-08 03:27:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er is geen onmiddellijk verband tussen atoomstraal en EN-waarde. De atoomstraal wordt bepaald door de plaats waar het atoom zich bevindt in het periodiek systeem van elementen. Rechts boven kleinste atoomstraal en links onder grootste atoomstraal.

Voor positieve of negatieve ionen gelden er weer andere regels.

Helpt dit je op weg om de juiste oplossing te vinden?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-08 02:44:07 -0500

Aantal keer gelezen: 92 keer

Laatst gewijzigd: Aug 08 '17