Stel je vraag
0

Chemie element

asked 2017-08-08 13:03:56 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-08-08 13:54:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een neutraal atoom in de grondtoestand beschikt over 4 doubletten (=elektronenpaaren) in s-orbitalen en 3 ongepaarde elektronen in het d-subniveau. Van welk(e) element(en) kan dat atoom zijn? Enkel V Enkel Fe V of Co Fe of Co Ik weet niet goed hoe ik dit moet oplossen moet ik misschien de elektronenconfiguratie van elk van deze elementen schrijven en dan nagaan welke hieraan voldoen? Kan iemand me op weg helpen aub?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-08 13:53:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het periodiek systeem werd toch volledig uitgelegd tijdens de begeleiding. Het is dit inzicht dat je hier kan gebruiken om deze opgave snel op te lossen. Het uitschrijven van de elektronenconfiguraties is dan overbodig. Gebruik het periodiek systeem van de elementen. Hierin vind je de informatie die je nodig hebt om deze opgave snel en correct tot een goed einde te brengen.

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok ik snap het nu danku wel!

Houda.Kassou ( 2017-08-08 14:15:12 -0500 )edit
0

answered 2017-08-08 13:22:41 -0500

Adara gravatar image

Ja, zo heb ik gedaan dan zie dat V en CO hebben 3 ongepaarde elektronen in d orbitaal

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Danku wel!

Houda.Kassou ( 2017-08-08 14:13:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-08 13:03:56 -0500

Aantal keer gelezen: 374 keer

Laatst gewijzigd: Aug 08 '17