Stel je vraag
0

fysica magnetisme

asked 2015-08-17 15:12:42 -0500

inge_wouters gravatar image

updated 2015-08-17 15:14:11 -0500

Een deeltje (q = -4.0μC, m = 5.0mg) beweegt in een uniform magnetisch veld met een snelheid met grootte 2.0 km/s en een richting die 50° afwijkt van die van het magnetisch veld. Het deeltje heeft een versnelling van 5.8 m/s^2. Wat is de grootte van het magnetisch veld? 5.3 mT 4.9 mT 5.1 mT 4.7 mT 3.6 mT

Ik begon reeds met de formule F = B * Q * v * sin(alfa). Ik probeerde de F te berekenen met F=m*a, maar ik kom niet op het juiste resultaat (4.7 mT).

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2015-08-17 16:56:00 -0500

Jef@REBUS gravatar image

updated 2015-08-17 16:57:49 -0500

Uw redenering is correct.

ma = Bqvsin(alfa)

B = (m * a)/(q * v *sin(alfa)) = (5 * 10^-6 * 5.8)/(4 *10^-6 * 2 *10^3 * sin(alfa)) met sin(alfa) = 0.75 (ongeveer) B = 3,625 * 10^-3/0.75 = 4.7 mT

Ik vermoed dat je een reken fout gemaakt hebt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-17 15:12:42 -0500

Aantal keer gelezen: 243 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '15