Stel je vraag
0

wiskunde 2.3.14

asked 2017-08-09 02:18:42 -0500

Thaïs.VanGlabeke gravatar image

Ik snap dat we de exacte waarde van m niet moeten berekenen, maar hoe komt men aan het punt (4;3) waarop het zou liggen? Kan iemand dit mij uitleggen ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-09 02:43:49 -0500

Adara gravatar image

y= m( x-4)+ 3

als y=3 dan x =4 deze punten liggen op de cirkel 4^2+ 3^2 = 25 snap je?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ja bedankt!

Thaïs.VanGlabeke ( 2017-08-12 11:35:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-09 02:18:42 -0500

Aantal keer gelezen: 103 keer

Laatst gewijzigd: Aug 09 '17