Stel je vraag
0

Hydrostatica: hydrostatische druk of totale druk

asked 2017-08-09 06:55:50 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Hoe weet je bij de oefeningen van hydrostatica welke formule je precies moet gebruiken, de formule van hydrostatische druk of die van de totale druk? Moet je eerst nagaan welke druk er allemaal op een systeem werkt?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-16 08:06:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De atmosferische druk was er wellicht wel wanneer het vat gevuld werd. Anders moeten ze expliciet zeggen dat het vat in het luchtledige gevuld is.

Praktisch gezien zijn het altijd oefeningen geweest waar het vat gesloten bleef, of met een grote overdruk als de kraan werd geopend (en dan loopt het hele compartiment leeg)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-09 07:29:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat hangt inderdaad van de vraag af. Maak een schets of schema van de situatie.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als we een oefening krijgen met een gesloten vat, moeten we hier dan de atmosferische druk in rekening brengen? Want deze drukt toch niet direct op de vloeistof?

Leen.Driesen ( 2018-06-16 06:14:30 -0500 )edit

zie volgend antwoord.

Myriam@REBUS ( 2018-06-16 08:06:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-09 06:55:50 -0500

Aantal keer gelezen: 630 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '18