Stel je vraag
0

Hydrostatica: hydrostatische druk of totale druk

asked 2017-08-09 06:55:50 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Hoe weet je bij de oefeningen van hydrostatica welke formule je precies moet gebruiken, de formule van hydrostatische druk of die van de totale druk? Moet je eerst nagaan welke druk er allemaal op een systeem werkt?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-09 07:29:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat hangt inderdaad van de vraag af. Maak een schets of schema van de situatie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-09 06:55:50 -0500

Aantal keer gelezen: 414 keer

Laatst gewijzigd: Aug 09 '17