Chemie 2016-augustus vraag 4

asked 2017-08-10 06:49:37 -0500

Rana.Onder gravatar image

updated 2017-08-10 07:51:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Hoe moeten we aan zo een vraag eigenlijk beginnen? Is het de bedoeling dat we de molaire massa's berekenen en vervolgens de coëfficiënten bepalen?

edit retag flag offensive close merge delete