Stel je vraag
1

Wiskunde parameter a en raaklijn

asked 2017-08-10 15:50:56 -0500

Rana.Onder gravatar image

Een functie gegeven met onbekende x en een getal a, je moet a kiezen zodat de functie geen enkele raaklijn had die evenwijdig was aan de eerste bissectrice.

Hoe moeten we zo een vraag oplossen? Is er een bepaalde werkwijze? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-11 02:17:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De eerste bissectrice (y=x) heeft rico 1. De afgeleide van de gegeven functie mag dus nooit gelijk zijn aan 1.

Je kan praktisch gezien de afgeleide functie gelijk stellen aan 1 en zorgen dat deze vergelijking (vierkantsvergelijking) geen oplossingen heeft (D<0).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt.

Rana.Onder ( 2017-08-11 04:33:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 15:50:56 -0500

Aantal keer gelezen: 1,347 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17