Stel je vraag
1

Biologie:chromosomenaantal

asked 2017-08-10 16:50:05 -0500

Rana.Onder gravatar image

Een dar ontstaat uit de onbevruchte eicellen van de koningin. Wat is het chromosomenaantal in een gameet van de koningen en in de darmcel van een dar?

A) 32-16 B) 16-16 C) 16-32 D) 8-16

Hoe moeten we dit oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

is het antwoord c?

Adara ( 2017-08-11 02:43:44 -0500 )edit

Ik weet zelf niet wat het juiste antwoord is, want ze hadden dit in juli (2017) gevraagd. Hoe heb je c gevonden?

Rana.Onder ( 2017-08-11 04:37:39 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-11 04:39:14 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het correcte antwoord is 16 en 16

De dar is haploid, want hij ontstaat uit een onbevruchte eicel.

De koningin haar eicel is ook haploid, dus moet ook 16 zijn (2n = 32 bij de koningin)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt.

Rana.Onder ( 2017-08-11 04:51:40 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 16:50:05 -0500

Aantal keer gelezen: 126 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17