Stel je vraag
1

Fysica: magnetisme

asked 2015-08-17 17:11:14 -0500

inge_wouters gravatar image

Twee draden (met een gewicht per eenheidslengte van 10^-4 N/m) worden parallel aan mekaar opgehangen, de ene 0.1m boven de andere. Doorheen de draden loopt dezelfde stroom, maar in tegengestelde richtingen. Hoe groot moet de stroom in elke draad zijn opdat het magnetische veld van de onderste draad het gewicht van de bovenste draad kan compenseren?

Ik werkte met de formules B = u0 * I / 2 pi d en de formule F = B * I * l , maar ik kom niet tot een antwoord...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-18 02:16:05 -0500

updated 2015-08-18 02:16:35 -0500

De 2 formules combineren levert $F/l=BI=\frac{\mu I^2}{2 \pi d}$ Invullen van de getallen geeft dan $10^{-4}=\frac{4 \pi 10^{-7} I^2}{2 \pi 0,1}$ waaruit je de I kan berekenen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-17 17:11:14 -0500

Aantal keer gelezen: 3,913 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '15