Stel je vraag
0

Fysica: Elektrodynamica vraag 5.5.15

asked 2017-08-11 13:35:25 -0500

Julie.DeWin gravatar image

updated 2017-08-11 14:02:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

5.5.15: I2 heb ik gevonden, maar het lukt me niet om I1 te vinden. Hoe kan ik het linkse deel van de tekening vereenvoudigen om zo de stroom I1 te vinden?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-11 13:41:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens een bladzijde lager! Deze vraag is een paar dagen geleden al gesteld.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-11 13:35:25 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17