Stel je vraag
0

Fysica 7.2.6

asked 2017-08-12 06:48:08 -0500

Julie.DeWin gravatar image

Hoe los je vraag 7.2.6 op?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-12 13:20:33 -0500

Adara gravatar image

Hoe veel mol heb je in 1mg? je kent molaire massa ( 99g/mol). Je komt 0,010.10^-3mol hoeveel atomen zijn dat? 6,03.10^18 atomen. en formule voor activiteit A= lamda. N((). lamda = ln2/ T1/2.. zo kom je B uit.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-12 13:48:54 -0500

Julie.DeWin gravatar image

Bedankt, ik snap het helemaal!!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-12 06:48:08 -0500

Aantal keer gelezen: 279 keer

Laatst gewijzigd: Aug 12 '17