Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 1.4.9

asked 2017-08-12 11:40:14 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik snap niet goed wat er hier precies gevraagd wordt. Ik probeerde het stelsel op te lossen, maar dan kom ik een vierkantsvergelijking uit in y. Ik vraag me af hoe ik hiermee verder kan? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

en die vierkantsvergelijking kan je vereenvoudigen.

Myriam@REBUS ( 2017-08-12 13:28:47 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-12 13:36:34 -0500

Adara gravatar image

ze vragen wat is de nodige en voldoende voorwaarde voor oplosbaarheid van het stelsel? maw wanneer heb je een stelstel die bestaat?

Ok je begint zoals je bij elk stelsel zou moeten beginnen je vindt je y of x en dan kijk je wanneer kan dat stelstel bestaan? ( hier is voorwaarde dat a mag niet 1 zijn)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-12 11:40:14 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Aug 12 '17