Wiskunde vraag 1.4.9 stelsels [closed]

asked 2017-08-12 11:41:19 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik snap niet goed wat er hier precies gevraagd wordt. Ik probeerde het stelsel op te lossen, maar dan kom ik een vierkantsvergelijking uit in y. Ik vraag me af hoe ik hiermee verder kan? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason duplicate question by Anouk.Sohier
close date 2017-08-12 11:41:51.483117