Stel je vraag
0

Fysica: overgang ijl dicht en omgekeerd

asked 2017-08-12 14:54:56 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Kan er me iemand uitleggen hoe de overgang van ijl naar dicht en van dicht naar ijl , wat er verandert met de brekingshoek.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-13 06:01:55 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Van dicht naar ijl, dus van grote brekingsindex naar kleine brekingsindex: van de normaal weg Van ijl naar dicht, dus van kleine brekingsindex naar grote brekingsindex: naar de normaal toe

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-12 14:54:56 -0500

Aantal keer gelezen: 354 keer

Laatst gewijzigd: Aug 13 '17