Stel je vraag
0

2.2.7 wiskunde

asked 2017-08-13 03:56:08 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Hallo

Ik heb via de vergelijking van de cirkel de straal berekend, en kwam uit op 2. Via de straal kan je dan de oppervlakte berekenen, wat gelijk is aan 4pi. Maar hoe bepaal je dan de oppervlakte boven de x-as?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-13 05:46:37 -0500

Adara gravatar image

nadat je straal hebt gevonden moet je middelpunt van je cirkel vinden om het dan te kunnen tekenen. Dan zie je welkte gedeelte van je cirkel boven je x as komt te staan. Je zult dan zien dat het om een cirkel segment gaat en bereken je oppervlakte daarvan Ok?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ahja, dankjewel voor het duidelijke antwoord!!

Anouk.Sohier ( 2017-08-13 05:59:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-13 03:56:08 -0500

Aantal keer gelezen: 76 keer

Laatst gewijzigd: Aug 13 '17