Stel je vraag
0

Bio repressor-corepressor

asked 2017-08-13 04:29:40 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

Klopt mijn redenering : lac operon

Bij géén transcriptie: Expressie wordt dan onderdrukt door repressor, deze bindt op de operator. Door die binding kan RNA-polymerase transcriptie niet laten starten.

Dus hier zal corepressor, eerst aan de repressor moeten binden en dat complex dan samen aan de operator waardoor er dus geen transcriptie zal zijn... OF zal de corepressor aan de operator binden (volgens mij niet)

Bij transcriptie: Inductor bindt aan repressor waardoor het ander vorm krijgt en repressie weg valt, RNA-polymerase kan transcriptie starten en mRNA wordt gevormd.

Bedankt alvast om dit even na te kijken en verduidelijken!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-13 06:05:14 -0500

Adara gravatar image

Gen regulatie bij prokaryoten komt hierop neer: Als repressor op operator bindt kan geen transcriptie plaats vinden.

Inductor is eigenlijk een activator die op de repressor bindt en ervoor zorgt dat er wel transcriptie is. En als het erop gebonden is verandert vorm van repressor.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt :)

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-13 06:08:47 -0500 )edit
1

answered 2017-08-15 13:49:46 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Helemaal juist

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-13 04:29:40 -0500

Aantal keer gelezen: 776 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17