Stel je vraag
1

Chemie oef 4-33

asked 2015-08-18 08:30:31 -0500

Nikol gravatar image

Een 38% massaprocent oplossing van waterstofchloride heeft een dichtheid van 1,18 g/ml. Hoeveel ml van deze oplossing moet men aanlengen tot 500 ml om een 2M HCl oplossing te bekomen?

Ik denk dat ik uit het massapercentage en de dichtheid de concentratie moet halen? Maar ik weet niet goed hoe?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-18 15:19:23 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Voor je van de gegeven HCL-oplossing kan gebruik maken om er een 2M HCl-oplossing uit te bereiden dien je de concentratie van deze oplossing te bepalen. De densiteit laat toe uit het aantal gram HCL-oplossing via het massaprocent het aantal gram HCl in 1 liter te bepalen. Delen door de MM van HCl bekom je de concentratie aan HCl. Deze gebruik je dan in: V1 * C1 = V2 * C2. Invullen en uitwerken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-18 08:30:31 -0500

Aantal keer gelezen: 693 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '15