Stel je vraag
0

3.14 wiskunde

asked 2017-08-13 10:46:45 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Wanneer je de oppervlakte berekent begrensd door de verticale door het minimum, hoe ken je dan je andere grenswaarde?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-13 12:36:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-08-13 14:12:07 -0500

Bepaal het maximum en minimum van de functie door de eerste afgeleide te zoeken en hiervan een tekenonderzoek te doen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Deze opgave is in sommige oudere versies van de cursus nog een beetje anders.

Myriam@REBUS ( 2017-08-13 14:09:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-13 10:46:45 -0500

Aantal keer gelezen: 54 keer

Laatst gewijzigd: Aug 13 '17