Stel je vraag
1

Fysica: dynamica

asked 2015-08-18 09:30:46 -0500

inge_wouters gravatar image

updated 2015-08-18 09:42:23 -0500

yannick gravatar image

Een lamp met massa 3 kg is met twee touwen aan een plafond bevestigd. De spankracht in touw 1 is:

A. 24 N

B. 15N

C. 18N

D. 30N

image description

Vervolgens is ook gegeven: sin37° = 0,60; cos37° = 0,80; sin53° = 0,80; cos53° = 0,60

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-08-19 01:40:07 -0500

updated 2015-08-19 03:52:26 -0500

yannick gravatar image

Via de massa van de lamp ken je de kracht F3 in het verticale touw $F_3=mg=30N$ In het linkse touw heb je bv een kracht F1 en in het rechtse F2. Voor het punt waar de drie touwen samen komen kan je dan de som van de krachten uitschrijven, projecteren in x- en y-richting en het stelsel oplossen, zoals je steeds doet bij dynamica (5-stappenprocedure vanuit de cursus): $\sum_i \vec{F_i}=0$, in x-richting met x-as naar rechts: $-F_1 \cos{37}+F_2 \cos{53}=0$, in y-richting met y-as naar boven: $F_1 \sin{37}+F_2\sin{53}-F_3=0$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-18 09:30:46 -0500

Aantal keer gelezen: 472 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '15