Stel je vraag
0

Bio Mutatie

asked 2017-08-14 04:52:44 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ik begrijp waarom het hier om DNA gaat, maar ik vroeg me af hoe je kan zien of er een mutatie gebeurd is?C:\fakepath\IMG_0165.JPG Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 03:15:41 -0500

Adara gravatar image

Ik dacht dat er geen mutatie was je hebt AU TA GC

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

inderdaad er is geen mutatie dus antwoord B is juist!

Houda.Kassou ( 2017-08-15 03:36:56 -0500 )edit
0

answered 2017-08-15 13:04:00 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct, goed kijken of ze complementair zijn met uitzondering van A en T

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-14 04:52:44 -0500

Aantal keer gelezen: 217 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17