Stel je vraag
1

Chemie overdruk

asked 2015-08-18 11:37:19 -0500

Nikol gravatar image

Oef 4-52 van de cursus zegt: de volgende reactie gebeurt in de gasfase bij 20 graden celsius en bij een overdruk van 2,5 bar. Er reageert 64 g zuurstofgas. CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

Overdruk wilt toch zeggen dat ik bij die 2,5 bar nog 1 bar (atmosfeer) moet bijtellen? Maar als ik dit doe kom ik niet uit en als ik gewoon met 2,5 reken wel. Kan iemand mij misschien uitleggen waarom?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-19 01:16:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bedankt om dit vast te stellen. Bij 2.5 bar bekom je inderdaad 19 L. Dit is enkel de overdruk. Bij1 + 2.5 = 3.5 bar is het resultaat 14 L en geen 19 L. Dit is de auteurs van de opgave wellicht ontgaan.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-18 11:37:19 -0500

Aantal keer gelezen: 5,170 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '15