Stel je vraag
0

Wiskunde augustus 2014 vraag 1

asked 2017-08-14 08:45:22 -0500

Laurence gravatar image

updated 2017-08-14 15:32:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe los je deze oefening op?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

geen idee, ik weet niet wat de vraag is

Myriam@REBUS ( 2017-08-14 15:48:37 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 03:26:24 -0500

Adara gravatar image

Het is een tweede graadsvergelijking je past euclidische deling uit Je bekomt stelsel en zoekt je onbekenden dan

Ik ga laatste stap geven : bij deling van A(x) door ( x+1) kom je als rest c-b+a uit en waarden van a b en c moet je uit je vorige gegevens vinden en kom je -6 uit OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oefeningen van dit soort staan ook in de Rebus cursus en in de extra oefeningen!

Myriam@REBUS ( 2017-08-15 03:27:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-14 08:45:22 -0500

Aantal keer gelezen: 166 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17