Stel je vraag
0

Wiskunde juli 2015 vraag 15

asked 2017-08-14 12:44:40 -0500

Laurence gravatar image

bij deze vraag kom ik steeds -1/2 uit... Hoe los ik deze vraag best op?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-14 13:32:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\ruit.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-14 12:44:40 -0500

Aantal keer gelezen: 374 keer

Laatst gewijzigd: Aug 14 '17