Stel je vraag
0

Genetische variabiliteit

asked 2017-08-14 13:56:41 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Welk van de onderstaande gebeurtenissen zorgt voor genetische variabiliteit?

A. Mutatie

B. Splitsen van de homologen in meiose 1

C. Mitose

D. Splitsen van de zusterchromatiden in meiose 2

Het antwoord blijkt A te zijn. Maar kan iemand me uitleggen waarom? Crossing over en mixing in de meiose zijn toch ook de oorzaak van genetisch unieke individuen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-15 13:05:54 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct, enkel mutaties zorgt 100% zeker voor een verandering in het DNA (dus een verandering van genetische variatie)

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-08-14 14:59:32 -0500

Adara gravatar image

Omddat splitsen van homologen kan voor genetische variatie zorgen maar als je homozygoot bent toch niet. Vandaar dat mutatie zeker voor variatie zorgt ok?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Begrepen! Danku om te antwoorden!

Houda.Kassou ( 2017-08-14 15:09:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-14 13:56:41 -0500

Aantal keer gelezen: 495 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17