Stel je vraag
0

Augustus 2015 wiskunde vraag 3

asked 2017-08-15 03:09:22 -0500

Laurence gravatar image

Eerst heb ik de afgeleide berekend en daarna het nulpunt ervan berekend, maar ik kom 2 uit... Kan iemand me verder helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 03:21:08 -0500

Adara gravatar image

als afgleide kom ik e^-x.(2-x) nulpunten zijn x=0 x=2 dan maak je tekenverloop. Je zult zien dat in interval 2 3 is het dalend

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-15 06:39:52 -0500

Laurence gravatar image

oke dankjewel

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-15 03:58:18 -0500

Laurence gravatar image

oke super dankjewel!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-15 03:42:37 -0500

Laurence gravatar image

ik kom als afgeleide e^-x.(2x-x^2) uit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ja das juist en dan zet je x naar buiten om nulpunten te berekenen.

Adara ( 2017-08-15 03:49:53 -0500 )edit

dat is dan e^(-x) (x) (2-x) en dan zie je toch dat de nulpunten 0 en 2 zijn? (een exponentiële functie is nooit nul of negatief)

Myriam@REBUS ( 2017-08-15 03:51:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 03:09:22 -0500

Aantal keer gelezen: 154 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17