Stel je vraag
0

4.2.3 wiskunde voorwaardelijke kansen

asked 2017-08-15 05:36:39 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

updated 2017-08-15 14:45:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap niet hoe ik volgende oefening moet berekenen. Ik dacht het eerst met een tabel op te lossen, maar dit blijkt moeilijker dan gedacht dan dan geraak in in de war met mijn gegevens. Kan iemand me hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 14:45:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Juli heeft altijd 31 dagen.

Dat zijn 4 weken en 3 dagen extra.

De kans dat er tussen de 3 extra dagen een zondag zit is 3/7

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 05:36:39 -0500

Aantal keer gelezen: 123 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17