4.3.11 wiskunde voorwaardelijke kansen

asked 2017-08-15 05:56:40 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Bij volgende vraag snap ik niet goed hoe je de kans kan berekenen? is het de bedoeling dat je alle mogelijke situaties voorstelt met een tekening?

edit retag flag offensive close merge delete