Stel je vraag
0

augustus 2015 wiskunde vraag 11

asked 2017-08-15 06:50:17 -0500

Laurence gravatar image

Ik weet echt niet hoe ik aan deze oefening moet beginnen. Kan iemand me helpen? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 14:54:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze oefening los je best op met de som- en product methode. De uitleg daarover staat in je theorie cursus.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 06:50:17 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17