Stel je vraag
0

vfo vraag21 - 2014

asked 2017-08-15 07:50:00 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-15 om 14.48.01.png

Kan iemand deze even verduidelijken?

Als ik het via energie doe dan kom ik A niet uit.. de twee formules aan elkaar gelijkstellen en op die manier werken..

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-15 11:15:05 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

$E_1 = E_2 \Longleftrightarrow mgh_1 +\frac{mv_1^2}{2} = mgh_2 +\frac{mv_2^2}{2}$. Massa van elke term schrappen en termen groeperen geeft: $gh_1 - gh_2 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \Longleftrightarrow g(h_1 - h_2) = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \Longleftrightarrow \Delta h = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g}$.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aaaahh ik was bij E1 kinetische energie vergeten! Super! Bedankt Topper!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-16 00:50:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 07:50:00 -0500

Aantal keer gelezen: 53 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17