Stel je vraag
0

2.3.8 wiskunde

asked 2017-08-15 10:15:09 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik dacht bij volgende oefening de y-waarde voor x=3 in te vullen, en dan de vergelijking van de raaklijn uit te schrijven waarin m een onbekende is. Omdat het een raaklijn is, moet deze raken aan het functievoorschrift dat we gegeven hebben, maar dan kom ik een derdegraadsvergelijking uit. Doe ik iets fout?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-15 10:51:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Vorm eerst je vergelijking om naar iets van y = f(x). Vervolgens zal je die functie moeten afleiden, en dan pas de waarde 3 invullen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 10:15:09 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17