Fysica 7.2.4(1)

asked 2017-08-15 12:18:48 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik kom altijd op 15038 jaar uit terwijl het 9953 moet zijn... en ik weet niet wat ik verkeerd doe. Iemand die mij kan helpen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Ik heb het al... Sorry!

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-15 12:25:21 -0500 )edit