Simulatie fysica 2017 vraag 11

asked 2017-08-16 12:39:47 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Deze vraag probeer ik op te lossen door middel van de wet van behoud van energie op massa 1.

Op de grond is er geen E pot en ook geen E kin, maar wel een niet conservatieve kracht, namelijk de normaalkracht. Deze is 10N, en de arbeid is 20J. Bovenaan is er wel E pot en ook E kin. De E pot is 20J en de E kin is (1.v^2)/2. Als ik dit dan gelijk stel aan elkaar, kom ik uit dat de E kin van in de tweede situatie gelijk is aan 0 en de snelheid dus ook, wat helemaal niet klopt.

Wat doe ik fout?

edit retag flag offensive close merge delete