Stel je vraag
0

Fysica 7.2.16

asked 2017-08-16 12:44:14 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Wat moet je gebruiken als N(x), gewoon 1 ? Ik snap deze niet goed. Het is duidelijk dat je met parameters moet werken, maar ik kom altijd op 2 uit... Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-17 07:06:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deel je mg door het gewicht van een atoom e n vermenigvuldig met het getal van Avogadro.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-16 12:44:14 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17