Wiskunde vraag 11 juli 2015

asked 2017-08-16 12:48:51 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

De hervormde vraag in de cursus bij theorie wiskunde, De parameter a element van [0;1] is zo dat in de vierkantsvergelijking 2x^2 + (a+1)x + a^2-1=0 de som van de kwadraten van de plossingen maximaal is. Wat zijn de toegelaten waarden van a en wat is de bijhorende maximale som. Ik begrijp de uiteg eronder ,niet zo goed.Iemand die me kan helpen.

edit retag flag offensive close merge delete