Stel je vraag
0

bio vraag 17 erfelijke informatie

asked 2017-08-17 08:41:04 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Hallo Wanneer ik de mutaties van het mRNA bekijk, kom ik tot de conclusie dat het DNA van het gewijzigd gen langer zou zijn, omdat het stopcodon in de eerste streng UAG gewijzigd is en het eerstvolgende stopcodon UGA verder ligt. Dit staat echter niet tussen de antwoorden, dus er is iets fout aan mijn redenering. Kan iemand me helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-18 11:24:23 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet starten met AUG

In de onderste streng is de mutatie na AUG een stopcodon, terwijl in de bovenste streng dit codon nog meetelt

De onderste streng is de nieuwe streng, deze zal dus een aminozuur korter zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 08:41:04 -0500

Aantal keer gelezen: 77 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '17