Stel je vraag
0

Dynamica 3.2.11

asked 2017-08-17 08:51:50 -0500

Elise.Corthouts gravatar image

updated 2017-08-17 09:33:46 -0500

Hoe begin ik aan deze oefening? Kan iemand mij op weg helpen? Ik dacht met behoud van energie te werken maar zo geraak ik er niet. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-18 16:27:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zie cursus pagina 23: de potentiële energie in een zwaartekrachtveld. De massa van de planetoïde moet je vinden door het volume te berekenen en te vermenigvuldigen met het soortelijk gewicht.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Elise.Corthouts ( 2017-08-22 03:55:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 08:51:50 -0500

Aantal keer gelezen: 142 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '17