Kracht op geladen deeltje

asked 2017-08-17 09:56:45 -0500

Thaïs.VanGlabeke gravatar image

updated 2017-08-17 15:47:58 -0500

Ik vroeg me enkele dingen af :

  • Kunnen een magnétisch en een elektrisch veld hun tegelijke impact er voor zorgen dat de resulterende kracht op een geladen deeltje nul is?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een magnétisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een elektrisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul of juist nooit?

Ik weet dat we de formule F=Eq en F=qv.B hiervoor kunnen gebruiken om te redeneren maar ben toch niet zeker.

edit retag flag offensive close merge delete