Stel je vraag
0

2.1.10 vectoren

asked 2017-08-17 11:05:32 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Hoe bereken je de norm van de resultante van twee vectoren? Ik heb in oefening 2.1.10 de resulterende vector in de x en y component gesplitst om daarna via Pythagoras de resulterende te berekenen. Ik kom een verkeerd antwoord uit en denk ook dat de methode niet klopt.

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-17 14:52:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het splitsen van de vector is niet fout. Maar je moest de horizontale component (3 * cos 30°) optellen bij de 2 die je al hebt.

Je kan ook de andere cosinusregel (voor een parallellogram) gebruiken: l²= a² + b² +2ab cos30°

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom uit: X component: 2 + 3^1/2 Y component: 3/2 Resulterende: wortel ( (2+3^1/2)^2 + 9/4 ) = 4,02 Het antwoord zou 4,84 moeten zijn? Bedankt!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-20 06:56:31 -0500 )edit

2 + 3cos30°

Myriam@REBUS ( 2017-08-20 06:58:09 -0500 )edit

Nu bereken je de lengte van de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechte zijden 1,5 en (2 + 3cos30)

Myriam@REBUS ( 2017-08-20 07:02:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 11:05:32 -0500

Aantal keer gelezen: 46 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17