Stel je vraag
0

Wiskunde 3.9.16

asked 2017-08-17 11:12:36 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

image description

Hoe werk je 3.9.16 uit?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-17 14:48:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is de vergelijking van de bovenste helft van een cirkel met straal 4. Dit doe ik meetkundig: Pi (4²)/2

Als je de integraal wil oplossen moet dit via een substitutie naar poolcoördinaten. Maar dat is kennis die je niet nodig hebt voor het toelatingsexamen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 11:12:36 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17