Stel je vraag
0

Wiskunde 2.2.7

asked 2017-08-17 11:44:41 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Oefening 7 - hoofdstuk 2.2 oppervlakte van meetkundige figuren

Om de oppervlakte te berekenen moet eerst de integraal van de cirkel berekend worden. Een integraal kan enkel van een functie worden berekend. Een cirkel bestaat uit twee functies, maar hoe kan je die twee functies vinden? Ik kwam uit dat de cirkel 2x^2 + 2y^2 - 12x + 4y + 12 = 0 de vergelijking (X-3)^2 + (y+1)^2 = 4 heeft en dus straal 2 en middelpunt (3,-1). Met de afstandsformule berekende ik de nulpunten. De bepaalde integraal heeft als grenswaarden de twee nulpunten (Ik kwam 1,26 en 4,7 uit). Binnen de integraal moet een functie staan, hoe moet ik die berekenen?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-17 13:00:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan dit veel eenvoudiger doen met de formule voor de oppervlakte van een cirkelsegment.

Andere mogelijkheid: neem een stuk van de cirkel en trek er de driehoek van af die er niet toe behoort.

Tekenen is handig om dit juist te doen!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 11:44:41 -0500

Aantal keer gelezen: 33 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17