Stel je vraag
0

Chemie olympiade Buffermengsels

asked 2017-08-18 01:56:57 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-18 02:56:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-18 om 08.53.04.png

Buffer is een mengsel van een zwak zuur met zijn geconjugeerde base of een zwakke base met zijn geconjugeerde zuur.

Maar bij het overlopen van de antw mogelijkheden begrijp ik niet waarom nét C het enige juiste antw is. ( C = géén buffermengsel, bestaat uit een sterk zuur met geconjugeerde base maar bij b en d heb je dit toch ook? )

Kan iemand dit even verduidelijken aub?

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-18 03:01:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-18 03:01:50 -0500

Een bufferoplossing bestaat steeds uit een zuur/basekoppel.

Zure Buffer: wanneer in de oplossing een ZWAK zuur aanwezig is samen met het zout van zijn geconjugeerde base.

Basische Buffer: Wanneer in de oplossing een ZWAKKE base aanwezig is samen met het zout van haar geconjugeerd zuur.

Ga eens op zoek wat er in de oplossing aanwezig is op het EINDE van de reactie, als je de stoffen met elkaar laat reageren in de hoeveelheden zoals aangegeven in de verschillende mogelijkheden. Check dit af aan bovenstaande definitie.

Werk je antwoord uit en post op het forum ter controle - success !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-18 01:56:57 -0500

Aantal keer gelezen: 371 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '17