Stel je vraag
0

Wiskunde 2.9 p.30 theorie

asked 2017-08-18 07:33:52 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Onbreken we hier geen gegeven, eventueel een tweede zijde? Iemand die mij verder kan helpen. Ik heb de cosinusregel proberen gebruiken, maar dan heb je toch een lengte van een zijde tekort?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-18 08:43:22 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Je kan deze oplossen doormiddel van de sinusregel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-18 07:33:52 -0500

Aantal keer gelezen: 35 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '17