Stel je vraag
0

fysica 3.3.1 ECB

asked 2017-08-18 11:00:27 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Hoe kun je bij vraag 3.3.1 het antwoord vinden van b, je hebt toch nergens een tijd gegeven?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-18 16:14:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De hoek van de installatie geeft je de verhouding a/g

Als je a hebt kan je die uitschrijven als a=(omega)² R en R is gegeven.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel!

Quinten.Ruymen ( 2017-08-19 06:02:19 -0500 )edit

Ik geraak er nog niet helemaal aan uit, wat bedoelt u met "De hoek van de installatie geeft je de verhouding a/g"?

Leia.VandenBorre ( 2018-06-06 09:53:22 -0500 )edit
0

answered 2018-06-06 14:47:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan je het zo zien? tangens 30°= (ma)/(mg)

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dankjewel!!

Leia.VandenBorre ( 2018-06-29 01:53:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-18 11:00:27 -0500

Aantal keer gelezen: 137 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '18