Stel je vraag
0

Chemie Olympiade evenwicht

asked 2017-08-19 07:27:43 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-19 14:10:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-19 om 14.19.55.png

Aangezien druk stijgt zal er verschuiving zijn naar de kant van het minst #gasdeeltjes dus naar RECHTS. --> Daaruit kan je dus afleiden dat N2O4 kleurloos is en NO bruin.

Maar dan zeggen ze dat wanneer het mengsel verwarmd wordt er een donkerder gasmengsel ontstaat. (donkerder = verschuiving naar links NO)

Theorie: bij een exotherme reactie; T verhoging: verschuiving naar LINKS

Antwoord hier is: C de reactie naar RECHTS is exotherm .. Het deel endo en exotherm begrijp ik hier niet echt?

Bedankt alvast voor de verduidelijking!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-19 14:18:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-19 15:47:25 -0500

THEORIE

Bij stijgende temperatuur zal het evenwicht verschuiven naar de endotherme kant van de reactie.

Bij dalende temperatuur zal het evenwicht verschuiven naar de exotherme kant van de reactie.

CONCREET

Hier verschuift het evenwicht naar links bij een verhoging van temperatuur en constante druk (want het mengsel wordt donkerder). Dus de reactie naar links is de endotherme reactie en bijgevolg is de reactie naar rechts is de exotherme reactie.

Bijgevolg is antwoord C het juiste antwoord

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh oké! Bedankt, nu begrijp ik het!!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-20 03:42:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-19 07:27:43 -0500

Aantal keer gelezen: 277 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '17