Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 10.29

asked 2017-08-19 10:38:44 -0500

Florence.DeJonghe gravatar image

updated 2017-09-03 13:52:04 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb in de les opgeschreven dat het juiste antwoord hier B is. Nu ik de oefening opnieuw probeer te maken snap ik eigenlijk niet zo goed hoe je hieraan komt? Kan iemand mij dit uitleggen ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-19 15:02:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-19 15:03:13 -0500

Deze opgave werd reeds behandeld en kan je terugvinden onder zoekterm: Hexadieen

Om je verder op weg te zetten een isomeer als voorbeeld is :

(2-trans,4-cis)-hexa-2,4-dieen

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-19 10:38:44 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17